Thực phẩm CHÂU Á

TƯƠNG ỚT
Mã sản phẩm
TDH01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646283000
EAN-thùng
8852646007309
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDC24
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8852646492006
EAN-thùng
8852646008252
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDN01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646073007
EAN-thùng
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDC12
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646303005
EAN-thùng
8852646002540
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
GMC01
Trọng lượng/thể tích
250 ml
EAN-sản phẩm
8851954113016
EAN-thùng
48851954113014
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
23x17x22 cm
Mã sản phẩm
GTC01
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912100096
EAN-thùng
18851912010507
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
34x23x20 cm
Mã sản phẩm
TDC01
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8852646102004
EAN-thùng
8852646002816
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
24x35x20 cm
Mã sản phẩm
TDC02
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646063008
EAN-thùng
8852646002564
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC21
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8852646512001
EAN-thùng
8852646008276
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDC22
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8852646452000
EAN-thùng
8852646007880
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDC23
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8852646502002
EAN-thùng
8852646008269
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
TDC06
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646183003
EAN-thùng
8852646002571
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC07
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646163005
EAN-thùng
8852646002533
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC08
Trọng lượng/thể tích
450 ml
EAN-sản phẩm
8852646014505
EAN-thùng
8852646002236
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
22x29x22 cm
Mã sản phẩm
TDP01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646133008
EAN-thùng
8852646002502
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDZ01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646143007
EAN-thùng
8852646002519
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC09
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646093005
EAN-thùng
8852646243004
Đóng gói
12
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC10
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646002465
EAN-thùng
8852646007200
Đóng gói
12
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDC11
Trọng lượng/thể tích
700 ml
EAN-sản phẩm
8852646017001
EAN-thùng
8852646002090
Đóng gói
12
Kích thước thùng
33x25.5x30.5 cm
Mã sản phẩm
GTC02
Trọng lượng/thể tích
700 ml
EAN-sản phẩm
8851912100102
EAN-thùng
18851912100109
Đóng gói
12
Kích thước thùng
34x26x30 cm