Thực phẩm CHÂU Á

DẦU HÀO VÀ CÁC LOẠI GIA VỊ KHÁC
Mã sản phẩm
GTO01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8851912050193
EAN-thùng
48851912050191
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
38x25x25 cm
Mã sản phẩm
TDO01
Trọng lượng/thể tích
300 ml
EAN-sản phẩm
8852646123009
EAN-thùng
8852646002496
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
20x26x24 cm
Mã sản phẩm
TDP11
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646210501
EAN-thùng
8852646007422
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP12
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646190506
EAN-thùng
8852646007408
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP13
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646200502
EAN-thùng
8852646007415
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP14
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646220500
EAN-thùng
8852646007439
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP15
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646250507
EAN-thùng
8852646007460
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP16
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646230509
EAN-thùng
8852646007446
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm
Mã sản phẩm
TDP17
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8852646240508
EAN-thùng
8852646007453
Đóng gói
12
Kích thước thùng
12x12x17 cm