Thực phẩm CHÂU Á

BÚN
Mã sản phẩm
ATCC1
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8595235730416
EAN-thùng
18595235730512
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
60x37x23
Mã sản phẩm
ATCC2
Trọng lượng/thể tích
300g
EAN-sản phẩm
8595235730515
EAN-thùng
18595235730413
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
46x24x30.5 cm
Mã sản phẩm
ATCC3
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8595235730713
EAN-thùng
18595235730710
Đóng gói
25 ks
Kích thước thùng
46x25x24.5 cm
Mã sản phẩm
PACC2
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8851876200481
EAN-thùng
8851876100903
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
53x29x42 cm
Mã sản phẩm
BCC02
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8934863339125
EAN-thùng
28934863339143
Đóng gói
25 ks
Kích thước thùng
45x37x24 cm
Mã sản phẩm
BCC06
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8934863339149
EAN-thùng
18934863339146
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
53x37.5x42
Mã sản phẩm
MACC2
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8851876200214
EAN-thùng
8851876100453
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
52x42x29 cm
Mã sản phẩm
MACC4
Trọng lượng/thể tích
225 g
EAN-sản phẩm
8851876200412
EAN-thùng
8851876100705
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
29x20x24 cm
Mã sản phẩm
MACC5
Trọng lượng/thể tích
225 g
EAN-sản phẩm
8851876000142
EAN-thùng
8851876100873
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
27x21x25 cm
Mã sản phẩm
DA001
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8938505644301
EAN-thùng
8938505644318
Đóng gói
30
Kích thước thùng
45x38x37 cm
Mã sản phẩm
DACC3
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8938505644189
EAN-thùng
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
DACC5
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8938505644233
EAN-thùng
Đóng gói
30
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
DA004
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8938505644301
EAN-thùng
Đóng gói
30
Kích thước thùng
60x37x24 cm