Thực phẩm CHÂU Á

TƯƠNG ĐẬU NÀNH
Mã sản phẩm
GMS04
Trọng lượng/thể tích
500 ml
EAN-sản phẩm
8851954107916
EAN-thùng
58851954107914
Đóng gói
6 ks
Kích thước thùng
27x21x22 cm
Mã sản phẩm
GTS01
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912010364
EAN-thùng
28851912010474
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
34x23x21 cm
Mã sản phẩm
GTS02
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912020387
EAN-thùng
18851912020384
Đóng gói
24 ks
Kích thước thùng
34x23x21 cm
Mã sản phẩm
GTS04
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912070191
EAN-thùng
28851912070195
Đóng gói
24
Kích thước thùng
35.5x23x22 cm
Mã sản phẩm
GTS05
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912030157
EAN-thùng
28851912030151
Đóng gói
24
Kích thước thùng
35.5x23x22 cm
Mã sản phẩm
GTS06
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912010500
EAN-thùng
28851912010504
Đóng gói
24
Kích thước thùng
34.5x23.5x22 cm
Mã sản phẩm
GTS08
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912100393
EAN-thùng
18851912100390
Đóng gói
12
Kích thước thùng
24x18x22 cm
Mã sản phẩm
GTS07
Trọng lượng/thể tích
200 ml
EAN-sản phẩm
8851912011026
EAN-thùng
28851912011037
Đóng gói
24
Kích thước thùng
34.5x23.5x16 cm