Thực phẩm CHÂU Á

PHỞ
Mã sản phẩm
ATCC4
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8595235702017
EAN-thùng
18595235702014
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
46x27x24 cm
Mã sản phẩm
ATCC5
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8934663900181
EAN-thùng
48934663900189
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
62x56x28 cm
Mã sản phẩm
BCCO1
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8934863301153
EAN-thùng
18934863301150
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
47x37x40 cm
Mã sản phẩm
PACC3
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8851876201570
EAN-thùng
8851876102365
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
66x33x22 cm
Mã sản phẩm
ATCC6
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8934663900198
EAN-thùng
28934663900192
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
49x23x30 cm
Mã sản phẩm
CCC23
Trọng lượng/thể tích
200g
EAN-sản phẩm
8934863343122
EAN-thùng
18934863343129
Đóng gói
20 ks
Kích thước thùng
39x37x23 cm
Mã sản phẩm
MACC3
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8851876201327
EAN-thùng
8851876101641
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng
68x22x33 cm
Mã sản phẩm
MACC6
Trọng lượng/thể tích
225 g
EAN-sản phẩm
8851876201549
EAN-thùng
8851876102297
Đóng gói
12 ks
Kích thước thùng
29x20x25 cm
Mã sản phẩm
DACC1
Trọng lượng/thể tích
400g
EAN-sản phẩm
8938505644097
EAN-thùng
Đóng gói
30
Kích thước thùng
Mã sản phẩm
DACC2
Trọng lượng/thể tích
400 g
EAN-sản phẩm
8938505644196
EAN-thùng
Đóng gói
30 ks
Kích thước thùng