Thực phẩm CHÂU Á

VIMI
Mã sản phẩm
VI202
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663500022
EAN-thùng
98934663500025
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI205
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663500039
EAN-thùng
98934663500032
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI206
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663100390
EAN-thùng
98934663100393
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI208
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663500015
EAN-thùng
98934663500018
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI209
Trọng lượng/thể tích
50 g
EAN-sản phẩm
8934663100413
EAN-thùng
98934663100416
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI203
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663100406
EAN-thùng
98934663100409
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21
Mã sản phẩm
VI204
Trọng lượng/thể tích
50g
EAN-sản phẩm
8934663100451
EAN-thùng
98934663100454
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm
Mã sản phẩm
VI213
Trọng lượng/thể tích
50 g
EAN-sản phẩm
8934663100581
EAN-thùng
98934663100584
Đóng gói
100
Kích thước thùng
41x30x21 cm